Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Rønneholtparken (herefter GFR)

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Som leverandør af fjernvarme, forsikring og hybridnetindhold (samlet tjenester) til vores medlemmer tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med disse tjenester og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger
GFR er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til GFR:
Kontaktperson: Forretningsfører Jesper Holm
Adresse: Ligustervangen 81, 3450 Allerød
CVR: 49001312
Telefonnr.: 48171414
Mail: kontoret@roenneholtparken.dk
Website: ww.roenneholtparken.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af tjenester jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme samt aftaleinformation om dit abonnement på tv pakke og eventuel udvidet husforsikring i forbindelse med udbygning af dit hus. Vi bruger dit telefonnummer eller din mailadresse for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud, afbrydelse af hybridnetforbindelse, reparation af tage m.m.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere de aftalte tjenester til dig.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for opkrævning af varme, målerregistrering, opkrævning af kontingent, betaling for tv pakker m.m. Kommer du i restance med betaling, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:
• DFF-EDB, der står for bogføring, udarbejdelse af varmeregnskaber og opkrævning af rater og betalinger i forbindelse med årsregnskaber. DFF-EDB hoster også foreningens hjemmeside og dens Microsoft Office løsninger samt forestår lønadministration gennem Bluegarden.
• Kamstrup A/S, der leverer varmemålere og software til aflæsning af varmeforbrug. I den forbindelse sker der en midlertidig opbevaring af forbrugsdata, inden de afleveres til DFF-EDB for udarbejdelse af varmeregnskaber.
• FMG Danmark Forsikringsmæglere, som bl.a. dækker Gjensidige Forsikring og Topdanmark.
• YouSee om bl.a. levering af tv pakker til vores hybridnet.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem af GFR. Ophører du med at være medlem af GRF, sletter vi dine personoplysninger tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme fra GFR, idet disse leveringer sker i henhold til GFRs vedtægter og deklarationen for Rønneholtparken.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.