Kontingent og varmeregning

 

Kontingent og varmeregning betales i fire rater 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Her kan du læse, hvad beløbene dækker over.

I december udsendes et budget til hver grundejer, der viser omkostning til varme og kontingent til grundejerforeningen samt udgift til den tv pakke, som man har abonnement på og betaling for vedligeholdelse og administration af hybridnettet.

Budgettet opdeles på følgende poster:

1. Måler: Her kan man se start- og slutaflæsningen af varmemåleren. Forbruget er fra det foregående år, og danner grundlag for beregning af acontobetalingen. I denne linje angives også prisen per MWh, som er den enhed der anvendes i forbrugsmålingen. Ved at gange budgetteret forbrug og pris fremkommer det samlede beløb. For enderækkehuse gives der en rabat på 12,5 %, som også fremgår af budgettet, hvis man bor i enderækkehus.

2. Kontingent: Denne post dækker kontingentet til grundejerforeningen som omfatter en andel af løn til medarbejdere, vedligeholdelse af grønne områder, veje og parkeringspladser, vedligeholdelse af brønde og dræn, tilskud til legepladser, betaling for tv pakker til YouSee og Copydan, vedligeholdelse af svømmebassin og tennisbaner samt af fælleshuset. Også el forbrug til antenneanlæg og drænpumper, vandforburg og andet indgår her.

3. Regnskab, fast del, bidrag: Her dækkes rørtab ved produktion og distribution af varme, rabat til enderækkehuse, faste udgifter til E.ON for drift af centralen, udgifter til DFF-EDB, som står for udarbejdelse af varmeregnskab og bogføring samt en andel af foreningenes lønomkostninger. Der dækkes forsikringsudgifter og herunder selvrisiko, som foreningen skal betale ud over den, som grundejeren betaler. Her er udgifter til rørskader, udgifter til varmemålere, fjernvarmerør og blokventiler samt konsulenthonorar. Endelig dækkes udgifter til vedligeholdelse af tage.

4. Ratebetaling: Den samlede udgift til de tre overstående grupper betales i fire lige store rater, som forfalder den 10. i første måned i hvert kvartal.

Aflæsningen af det faktiske varmeforburg foretages elektronisk af grundejerforeningen omkring 5. januar. Når der er gjort, udarbejdes et årsregnskab. Herefter kan der enten tilbagebetales, hvis der er brugt mindre end budgetteret, eller der skal efterbetales, hvis der er brugt mere.

Med virkning fra 1. januar 2016 er der indgået en driftsaftale med E.ON.