Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN


§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN". Dens hjemsted er Allerød Kommune.

Stk. 2. Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Allerød Kommune, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen vil være at godkende af kommunalbestyrelsen.

§2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at overtage, administrere og afholde udgifterne i forbindelse med de til "Rønneholtparken"s udstykning - og eventuelt andre udstykninger i området, jfr. §3 - hørende fjernvarmeanlæg, tilkørselsveje, parkeringsanlæg, vej-, sti- og torveanlæg, fællesarealer m.v., herunder drift og vedligeholdelse, forrentning og amortisation af de nævnte fælles faciliteter, renholdelse og snerydning på de nævnte arealer. De til området hørende fælles forsynings- og afløbsledninger, herunder vej- og stibelysning overtages og vedligeholdes af foreningen, medmindre anlæggene tilhører andre private eller offentlige virksomheder eller institutioner. I øvrigt afholder foreningen de arealerne påhvilende udgifter.

Stk. 2. Samtlige ejendomme, der opføres på Rønneholtparkens udstykning og på eventuelt andre udstykninger i området, jfr. §3 - tilsluttes Rønneholtparkens fjernvarmecentral, der ejes og drives af Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN, på de for dette selskab gældende vilkår.

Stk. 3. Det påhviler foreningen at drage omsorg for en fælles ejendomsforsikring for samtlige ejendomme i foreningens område, omfattende bygningsbrand-, hus-, grundejer-, stormskade-, glas og sanitet-, insektskade-, svampeskade- og rørskadeforsikring incl. skjulte rør, heri eventuelt inkluderet fjernvarmerørsledninger i områdets fællesarealer.

Stk. 4. Foreningen forestår vedligeholdelse af de enkelte parcellers stern, tagdækning og taggennemførelse.

Stk. 5. Foreningen forestår baseret på konkrete beslutninger truffet af generalforsamlingen etablering, drift og vedligeholdelse af anlæg til opladning af elbiler. Anlæggene finansieres af foreningen. Brugere af anlæggene skal betale et tilslutningsgebyr samt en afgift på den forbrugte strøm, som anvendes til at nedbringe foreningens udlæg til etableringen.
Tilslutningsgebyret følger matriklen ved ejerskifte.

Stk. 6. Foreningen er yderligere pligtig at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet en eller flere parceller indenfor foreningens område.

§3. Medlemskreds

Stk. 1. Medlem af foreningen er enhver parcelejer af matr.nr. 10a, Lillerød by og sogn og matr.nr. 4bd - 4et, 6g, 6p - 6aæ Kollerød by, Lynge sogn.

Stk. 2. Medlemsskabet indtræder ved parcelejerens overtagelse af ejendommen.

Stk. 3. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 4. Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin parcel og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har berigtiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue og erlagt indskud (jfr. §20) tilbagebetalt.

Stk. 5. Foreningen skal på forlangende være pligtig til som medlemmer at optage ejere af parceller udstykket fra andre ejendomme i Allerød Kommune og/eller andre ejendomme i området.

§4.

Stk. 1. Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem byggepligt eller solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtelser udover, hvad der er hjemlet ved foranstående §2.

§5.

Stk. 1. Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

§6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er - indenfor de ved vedtægterne fastsatte grænser - den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpel stemmeflertal, forsåvidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt.

§7.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. På generalforsamlingen:
1. afgives beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,
2. fremlægges det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår/regnskabsperiode til godkendelse eller anden beslutning,
3. foretages valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer som angivet i §14,
4. vælges 2 bestyrelsessuppleanter,
5. vælges 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret, og 2 suppleanter, jfr. §14,
6. fastsættes det kommende års kontingent,
7. forhandles og stemmes over eventuelt fremkomne forslag.

Stk. 2. Forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må - for at blive behandlet - være indgivet til bestyrelsen inden hvert års 1. januar.

Stk. 3. Alle forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være angivet i og vedlagt indkaldelsen.

§8.

Stk. 1. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt parcelejer efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse.

§9.

Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 10% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med opgivende af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 8 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 2. På ekstraordinær generalforsamling kan stemme afgives såvel ved direkte fremmøde som skriftligt. Skriftlig stemme kan dog kun afgives på forslag, der behandles i medfør af § 11 stk. 2, andet punktum.

Stk. 3. Skriftlig stemmeafgivning kan kun ske på en af bestyrelsen udarbejdet blanket, hvorpå det er angivet, hvad der stemmes om, og hvorpå der alene kan angive, hvorvidt medlemmet stemmer for stemmer imod, eller undlader at stemme.

Stk. 4. Indeholder den skriftlige stemmeafgivning andre tilkendegivelser end en af de tre anførte, er den ugyldig.

§10.

Stk. 1. Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen enten personlig eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden til ægtefælle. Fuldmagt overleveres dirigenten, forinden stemmeafgivning kan finde sted. Ingen mødende kan dog have mere end to fuldmagter.

§11.

Stk. 1. Generalforsamlingen er lovlig, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Hver parcel har een stemme.

Stk. 2. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring i foreningens love, dens opløsning eller forening med anden forening eller selskab, samt pålægger medlemmerne økonomisk forpligtelse udover, hvad der påhviler i henhold til tidligere vedtagne beslutninger og offentlige myndigheders krav, fordres dog, at mindst 3/4 af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan første generalforsamling simpel stemmeflerhed for forslaget, men ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede til opnåelse af mindst 3/4 af foreningens stemmetal, indvarsles i løbet af 4 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor stemme afgives efter reglerne for ekstraordinær generalforsamling i §9. På denne kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed, når mindst 1/3 af det samlede medlemsantal er repræsenteret på generalforsamlingen.

§12.

Stk. 1. På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemningen.

Stk. 2. Dirigenten skal, når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse og revisor skal altid ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring derom.

§13.

Stk. 1. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft.

§14. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af formand, kasserer og 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år.

Stk. 2. Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at formanden og 2 medlemmer afgår i lige år, kassereren og det tredie medlem i ulige år.

Stk. 3. På generalforsamligen vælges desuden en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer (hvoraf den ene skal være statsautoriseret), der fungerer i et år, og 2 suppleanter.

Stk. 5. Genvalg af bestyrelse og revisorer kan finde sted.

Stk. 6. Udtræder formand eller kasserer i valgperioden, konstituerer bestyrelsen efter indkaldelse af suppleanter sig selv blandt dens medlemmer.

Stk. 7. Ved første ordinære generalforsamling herefter foretages valg til de poster, som er konstitueret af bestyrelsen.

Stk. 8. Dersom bestyrelsen efter indkaldelse af begge suppleanter på grund af fratræden ikke længere består af 5 medlemmer, skal den uden ophold indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges bestyrelsesmedlem(er), således at bestyrelsen igen består af 5 medlemmer. På denne ekstraordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter.

Stk. 9. Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til formanden, kasseren, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorerne. Direkte udlæg refunderes af foreningen efter regning.

§15.

Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender, derunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift to i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe, samt udøver det sammesteds ommeldte tilsyn, alt i overensstemmelse med de af Allerød Kommune meddelte forskrifter.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter om fornødent inspektør, forretningsfører og/eller anden medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser. Ingen af grundejerforeningen ansat må uanset bestemmelsen i §16 være medlem af bestyrelsen.

§16.

Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv næstformand til at træde i formandens sted, hvor denne er forhindret, og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formanden - og i dennes forfald næstformandens - stemme den afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2. Kassereren er pligtig at stille kaution eller tegne en kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Omkostningerne herved betales af foreningen.

Stk. 3. Ethvert medlem er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af denne, såfremt frivillig indvælgelse ikke opnås.

§17.

Stk. 1. Ved behandling på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af spørgsmål, der alene angår et af bestyrelsens medlemmer, eller andre af de mødende (personlig), har de pågældende og deres ægtefæller, værger eller kurator ingen stemmeret, ligesom de ej heller, efter at der er givet dem adgang til overfor bestyrelsen eller forsamlingen at motivere deres stilling, har ret til at være tilstede under afstemning.

§18.

Stk. 1. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag.

§19.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. For så vidt angår varmeregnskabet løber regnskabsåret fra den 1. januar til den 31. december.

§20.

Stk. 1. Hvert tiltrædende medlem betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud pr. parcel, som indgår i foreningens daglige drift. Indskud forfalder til betaling ved overtagelsen på en under foreningen hørende parcel.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til såvel administrationsomkostninger m.v., vej- sti- samt torveanlægs vedligeholdelse, de enkelte parcellers tage og taggennemføringers vedligeholdelse, renholdelse og snerydning.

Stk. 3. Kontingent (førnævnte bidrag) forfalder kvartalsvis forud hver den 1ste i en kvartalsmåned.

Stk. 4. Såfremt noget medlem undlader rettidigt at betale kontingent - ordinært eller ekstraordinært - er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig inkasso skadesløst for foreningen.

§21. Særlige bestemmelser

Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske med Allerød Kommunes samtykke, og mod at denne overtager de foreningen tilhørende fællesarealer og øvrige formue, som måtte være tilstede ved ophævelsen.

Således med ændringer senest vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. april 2022.