Deklarationstekst

Hegnsfarver

Farveprøver som vist ovenfor, kan tillige ses i montreen i entreen i fælleshuset.

Til vingerne kan du anvende en farvekode "RAL 9010", hvid maling.

§1. Deklarationsområde
stk. 1. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 med rødt og omfatter matr.nr. 4bd - 4et, 6p - 6aæ og del af 6g Kollerød by, Lynge sogn samt del af matr.nr. 10a Lillerød by og sogn og alle parceller der udstykkes fra ejendomme indenfor ovennævnte område.

§2. Områdets anvendelse
stk. 1. I området må kun opføres rækkehusbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter alt i overensstemmelse med vedhæftede retningsgivende bebyggelsesplan, kortbilag nr. 2, udarbejdet af arkitekt B. Nordsted-Jørgensen og godkendt af Allerød byråd.

§3. Udstykning
stk. 1. Udstykning af de enkelte rækkehusparceller foretages efter den af landinspektør J. Hyldegaard Larsen udarbejdede udstykningsplan, overensstemmende med ovennævnte bebyggelsesplan.

§4. Bebyggelse
stk. 1. Den af de nuværende ejere projekterede og af Allerød byråd godkendte bebyggelse må ikke ved ombygning ændres, således at det udseende, som den samlede bebyggelse har, ændres.
stk. 2. Facadernes farve må ikke ændres uden tilladelse fra den påtaleberettigede.
stk. 3. Sælgerne har adgang til skiltning samt til brug af prøvehus indtil sidste rækkehus er solgt.
stk. 4. Uanset foranstående, er ejere af ejendomme i deklarationsområdet berettiget til, efter ansøgning og opnået godkendelse hos bygningsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde, at inddrage overdækket terrasse i bebyggelsen ved opførelse af vindues/skydedørsparti, som vist på vedhæftede tegning.
Facadens farve skal svare til farven i den øvrige bebyggelse.
Ejere som inddrager terrassen i bebyggelsen, betaler et forholdsmæssigt beregnet højere varmebidrag.
Ejeren er pligtig til at fremsende bygningsmyndighedens godkendelse i kopi til grundejerforeningen.
stk. 5. Endvidere er ejerne berettiget til efter ansøgning og opnået godkendelse hos bygningsmyndigheden i overensstemmelse med vedlagte skitse

  1. at      ændre skurenes placering til - til højre for indgangsdøren.
  2. at      ændre skurenes mål til størst muligt under hensyn til arealets størrelse.
  3. at      udskifte skurets asbestholdige tag med tag af tidssvarende materiale.

Når tilladelse er indhentet skal ændringen være fuldført inden 6 måneder.
stk. 6. Endvidere er ejerne berettiget til efter ansøgning og opnået godkendelse hos bygningsmyndigheden i overensstemmelse med vedlagte skitse at opsætte karnap på husets forside.

§5. Brandmur
stk. 1. Den i skellet mellem rækkehusene opførte fællesmur er i henhold til byggemyndighedernes krav opført som brandmur, og det påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der ingensinde må ske gennembrydning af disse. Udgifterne til brandmurens vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, i hvilket tilfælde vedkommende alene skal afholde udgifterne.

§6. Benyttelse
stk. 1. Køberen af ejendommen(e) skal benytte denne således, at den ikke ved støj, røg, støv, lugt, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde er til gene for de omboende.
stk. 2. Specielt må der ikke være dyrehold på ejendommen, bortset fra hund, kat og almindelige stuedyr. Dog må der ikke holdes muskelhunde, der kan trænes (uddannes) til kamphunde, på ejendommen. Skulle der på et tidspunkt fra officielt hold foreligge en definition af de heraf omfattede hunderacer, vil forbuddet omhandle disse hunde.

§7.
stk. 1. Ejendommen må kun anvendes som bolig for 1 familie.
stk. 2. Det er tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse (liberalt erhverv såsom tegnestue, advokatkontor, revisor m.v.) når udøvelsen af disse sker af den, der bebor ejendommen, og når virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter ikke forandres, herunder ved skiltning og lignende, eller kvarterets præg af boligområde ikke brydes, hvorhos virksomheden ikke må fremkalde ulemper for de omkringboende eller fremkalde behov for parkeringsmuligheder, som ikke allerede er tilstede på ejendommen.
stk. 3. Eventuel skiltning skal godkendes af den påtaleberettigede. Ejendommen må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, medmindre virksomheden omfattes af ovennævnte liberale erhverv. Der må således ikke på ejendommen indrettes eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed og lignende, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning.
stk. 4. Ovennævnte bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at ejeren fremlejer hele ejendommen eller udlejer enkeltværelse på betingelse af, at udnyttelse ikke bliver i strid med, hvad foran er anført.

§8. Hegn og have
stk. 1. Mellem de enkelte parceller og mellem parcellerne og fællesarealerne er ejerne pligtig til at vedligeholde de hegn, som de nuværende ejere opretter. Ændring af hegn må kun finde sted efter tilladelse fra den påtaleberettigede, idet dog hække kan suppleres med trådhegn. Den største højde af hegn i parcellernes skel må ikke overstige 1,80 m.

§9.
stk. 1. Hegn og have skal holdes i sømmelig stand, således at naboer ikke generes af ukrudtsfrø og lignende, eller anden for bebyggelsen skæmmende beplantning.
stk. 2. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der efter den påtaleberettigedes skøn ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.

§10. Parkering
stk. 1. Al parkering af personautomobiler, minibusser, camping-, last-, flytte- eller fragtvogne eller andet lignende er forbudt på eller ud for parcellerne, medmindre det alene sker for at foretage almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering må alene foregå på de projekterede parkeringspladser.
stk. 2. Omnibusser, last- og flytte- eller fragtbiler må ikke henstilles på de til deklarationsområdet hørende parkeringspladser bortset fra den tid, der måtte medgå til udførelsen af deres hverv for betjening af beboerne i området.
stk. 3. Langtidsparkering af campingvogne på Rønneholtparkens parkeringspladser er ikke tilladt i perioden fra og med 15/10 til og med 15/4.
Langtidsparkering er her ment som en parkering, der strækker sig over mere end 7 på hinanden følgende dage.

§11. Fælles faciliteter og fællesanlæg
stk. 1. Sælgerne foranlediger følgende fællesfaciliteter og -anlæg:
stk. 2. Svømmehal og udvendigt bassin, trivselshus, fællesantenneanlæg, asfalttennisbaner, fjernvarmeanlæg, grønne græsbelagte områder, tilkørselsveje, parkeringsanlæg, vej-, sti- og torveanlæg og andre fællesarealer m.v.
stk. 3. Sælgerne er forpligtet til, forinden byggetilladelse kan udstedes, til kommunens godkendelse at indsende projekt og planer, herunder vedligeholdelseskrav for ovennævnte fællesanlæg og faciliteter.
stk. 4. Disse faciliteter og anlæg overtages af en grundejerforening, jfr. nedenfor, efter påkrav fra sælgerne, hvorefter grundejerforeningen står for disses renholdelse, vedligeholdelse og daglige drift, som måtte blive fastsat herfor samt i øvrigt måtte være fastsat i de kommunen til enhver tid gældende lovbestemmelser og vedtægter herfor.
stk. 5. De i bebyggelsen udlagte fællesarealer skal vedligeholdes og bibeholdes i den af de nuværende ejere anlagte stand og udformning, som kun må ændres med Allerød Kommunes samtykke.
stk. 6. Grundejerforeningen er forpligtet til, når anlæggene er overtaget af denne, at ansætte en forretningsfører til at forestå grundejerforeningens og anlæggenes daglige drift, ligesom man er forpligtet til at sørge for, at der er forsvarligt tilsyn med de under grundejerforeningen hørende faciliteter og anlæg.
stk. 7. Der skal senest samtidig med grundejerforeningens overtagelse af disse anlæg m.v. til kommunens godkendelse indsendes regulativ for disses benyttelse og drift.
stk. 8. Fællesfaciliteterne skal være tilgængelige i overensstemmelse med beslutning truffet herom på grundejerforeningens generalforsamling, og som skal godkendes af kommunen.
stk. 9. Fællesfaciliteterne og -anlæggene skal være alment tilgængelige, og kommunen er berettiget til at fastsætte omfanget heraf uanset de på grundejerforeningens generalforsamling trufne beslutninger herom.

§12.
stk. 1. Ejeren skal renholde, snerydde og gruse arealer med fast belægning på sti ud for parcellen. Renholdelse, vedligeholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, parkeringsanlæg, vej-, sti- og torveanlæg, fællesarealer m.v. udføres af grundejerforeningen på medlemmernes vegne.
stk. 2. Nærværende bestemmelser gør ingen begrænsninger i den enkelte ejers ansvar og pligt til renholdelse, snerydning m.v., som måtte påhvile ham overfor offentlige myndigheder i henhold til de til enhver tid gældende love og vedtægter.

§13. Forsynings- og afløbsledningers vedligeholdelse m.v.
stk. 1. Alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak-, varme- og el-ledninger, herunder vejbelysningsledninger, overtages af grundejerforeningen, medmindre de nævnte anlæg tilhører fælles varmeværk eller senere overtages af offentlige myndigheder, NESA, KTAS eller lignende institutioner, og i øvrigt uanset om de er placeret på eller i veje, stier, fællesarealer eller hos de enkelte parcelejere.
stk. 2. De enkelte parcelejere er pligtig til at give adgang til reparation m.v. af den fælles kloakledning, der er placeret under kældergulvet i de respektive ejendomme, og det samme gælder, såfremt der over ejendommen måtte være ført andre fællesledninger.
stk. 3. Vedligeholdelsen af samtlige fællesledninger påhviler grundejerforeningen fra det tidspunkt de har overtaget det fra sælgerne.
stk. 4. Større planter eller lignende må intetsteds anbringes så nær ved de ovennævnte ledninger, at de gennem deres vækst kan befrygtes at ville skade ledningsanlæggene eller vanskeliggøre og fordyre reparationer af ledningerne. Såfremt sådan beplantning foretages, kan den fordres fjernet. De af grundejerforeningen eller af de førnævnte offentlige myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere og hjælpere skal til enhver tid have adgang til vedligeholdelse og renholdelse af samtlige ledninger, uanset hvem disse tilhører, eller hvor de findes, når dette måtte være påkrævet. Såfremt opgravning eller lignende af ledningerne er nødvendig for kontrol eller reparation skal der foretages efterreparation og fuld retablering uden udgift for ejeren af ejendommen, ligesom eventuel forvoldt skade skal erstattes.

§14. Grundejerforening
stk. 1. Sælgerne er forpligtet til uden vederlag at tilskøde grundejerforeningen de under området hørende tilkørselsveje, parkeringsanlæg, vej- og torveanlæg, svømmebassin, trivselshus, asfalttennisbaner, fællesantenneanlæg samt det vest for institutionsområdet i landzone beliggende grønne område (jfr.. kortbilaget), og grundejerforeningen er pligtig til at modtage dette på anfordring, ligesom den er pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet een eller flere parceller inden for foreningens område. Fjernvarmeanlægget tilskødes ligeledes grundejerforeningen som i §15 bestemt.
stk. 2. Såvel udstykningssælger som grundejerforening er pligtig til på anfordring af kommunen at lade vejføringen fra andre udstykninger og områder få tilslutning til de under nærværende udstykning hørende veje, stier m.v. Hvorvidt der skal svares bidrag hertil afgøres i henhold til de til enhver tid gældende lovbestemmelser herom.
stk. 3. Ejeren af en parcel skal være medlem af grundejerforeningen omfattende samtlige parceller, og ejeren er pligtig til at betale kontingent til foreningen, og herunder deltage i udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, parkeringsanlæg, vej-, sti- og torveanlæg, fællesarealer, svømmehal, trivselshus, fællesantenneanlæg, asfalttennisbaner m.v., materiel hertil og andre fællesudgifter, herunder udgifterne forbundne med vedligeholdelse, renholdelse og drift af fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig varme-, vand-, kloak- og el-ledninger, herunder tillige foreningens pligtmæssige drift af vej- og stibelysning, materiel hertil, alt i det omfang, udgiften ikke bæres af offentlige myndigheder, NESA, KTAS eller lignende institutioner, eller udgifter hertil ikke er pålignet eller pålignes den enkelte parcelejer af det offentlige, NESA, KTAS eller lignende institutioner.
stk. 4. Ejeren af en parcel er også pligtig til at deltage i udgifter til varme og varmtvandsforsyningen, jfr. §15.
stk. 5. Til sikkerhed for samtlige foranstående udgifters betaling vil nærværende deklaration tillige være at tinglyse pantstiftende forud for al pantegæld i hver af de under udstykningen hørende parceller for kr. 10.000,-, der indeksreguleres ud fra nettoprisindekset. Med udgangspunkt i nettoprisindekset reguleres pantets hovedstol med virkning fra den førstkommende 1. september efter Danmarks Statistiks offentliggørelse af den helårlige ændring i nettoprisindekset for den seneste forudgående juli måned, første gang pr. 1.9.1992, idet det ovennævnte beløb er fastsat ud fra nettoprisindekset pr. juli måned 1991, der er på 276,7.
stk. 6. Foreningen skal på kommunens forlangende være pligtig til som medlemmer at optage ejere af yderligere parceller, som måtte blive udstykket i området omkring nærværende ejendom, og som det måtte være hensigtsmæssigt at henføre under nærværende grundejerforening.
stk. 7. Foreningens vedtægter skal godkendes af Allerød kommunalbestyrelse.

§15. Varme- og varmtvandsforsyning
stk. 1. Det i §§11 og 14 omtalte fjernvarmeanlæg tilskødes grundejerforeningen sammen med de øvrige anlæg uden beregning, idet dog køberne uden for købesummen til sælgerne betaler kr. 8.000,- til delvis dækning af fjernvarmeanlæggets tilslutningsafgift, hvilket beløb eventuelt er financieret gennem Frederiksborg Bank A/S som et 10-årigt lån på bankens almindelige vilkår.
stk. 2. Ejeren af en parcel skal betale de med ejendommens opvarmning og varmtvandsforsyning forbundne udgifter, hvorhos bemærkes, at en ejer af en parcel er berettiget til at modtage og forpligtet til at aftage sit forbrug af varme og varmt vand fra Rønneholtparkens fjernvarmeværk.
stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå driften af den til bebyggelsen hørende varmecentral med alle dertil hørende anlæg. Foruden de af nærværende deklaration omfattede ejendomme, der er pligtige at aftage hele forbruget af varme og varmt vand fra varmecentralen, er grundejerforeningen forpligtet til at levere varme og varmt vand til den på området projekterede svømmehal, vuggestue, fritidshus, børnehaver m.v. til samme eenhedspris, som de øvrige aftagere af varme og varmt vand, hvis det ønskes af bygherrerne. Den samlede udgift, der skal fordeles på forbrugerne, skal omfatte såvel udgifterne til brændselsforbrug i varmeperioden som driften af de nødvendige pumper, ventilatorer, automatik samt udgifter til varmemester, varmeingeniør og udfærdigelse af varmeregnskab m.m. Endvidere skal i varmeregnskabet medtages samtlige reparations og fornyelsesudgifter, i det omfang disse udgifter ikke kan dækkes af tidligere foretagne henlæggelser, i hvilken forbindelse bemærkes, at der i varmeregnskabet skal medtages de fornødne beløb til afskrivning på anlægget med tilhørende kedelanlæg, installationer, hovedledninger, kanaler m.v. efter sædvanlige regnskabsmæssige principper, hvorved bemærkes, at varmecentralen med de til denne hørende ledningsanlæg m.v. er etableret med henblik på at skaffe forbrugerne billigst mulig varme og varmt vand, således at varmecentralen ikke skal give noget forretningsmæssigt overskud til ejerne, Rønneholtparkens Grundejerforening.
stk. 4. Rønneholtparkens fjernvarmeværks sikkerhed for betaling af samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til fjernvarmeværket, herunder forrentning og amortisation af de af Rønneholtparkens fjernvarmeværk eventuelt optagne prioriteter, præsteres i form af den i §14, 5. stk. nævnte panteret.

§16. Påtaleret
stk. 1. Nærværende deklaration begæres lyst servitutstiftende forud for al pantegæld på ejendommen forpligtende for ejeren og efterfølgende ejere af ejendommen og parceller udstykket herfra.
stk. 2. Deklarationen begæres tillige lyst pantstiftende forsåvidt angår de i §14 indeholdte bestemmelser forud for al pantegæld.
stk. 3. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
stk. 4. Indtil den i nærværende deklaration omhandlede grundejerforening er stiftet og trådt i virksomhed, har alene Allerød Kommune påtaleretten, hvorefter den overgår til grundejerforeningen.
stk. 5. Allerød Kommune kan nårsomhelst fordre grundejerforeningen stiftet.
stk. 6. Nærværende deklaration kan ikke ændres uden samtykke fra Allerød Kommune.

København, den 11. september 1973
Nærværende deklaration med tilhørende rids godkendes herved i henhold til landsbyggelovens §4.
Allerød Kommune, den 31. oktober 1973

Deklarationsændring vedtaget den 18. november 1984 vedrørende udestue (§4), er godkendt af Allerød Kommune den 15. januar 1985.

Deklarationsændring vedtaget den 4. maj 1992 vedrørende forhøjet pantsikkerhed (§§14,15,16), er godkendt af Allerød Kommune den 21. maj 1992.

Deklarationsændring vedtaget den 23. januar 1994 vedrørende skure (§4), er godkendt af Allerød Kommune den 29. august 1994.

Deklarationsændring vedtaget den 15. februar 1998 vedrørende skure, karnap og langtidsparkering (§§4,10), er godkendt af Allerød Kommune den 25. september 1998

Deklarationsændring vedtaget den 3. maj 2009 vedrørende dyrehold i Rønneholtparken, er godkendt af Allerød Kommune den 19. Maj 2009.