Forsikring

Skadesanmeldelse

Den store selvrisiko har medført, at forsikringsselskabet har givet Grundejerforeningen en meget stor rabat, men den er tillige baseret på, at sagsbehandlingen altid og udelukkende går gennem vores forretningsfører. Så ved bygningsskade er det altid forretningsfører, der skal kontaktes

I tilfælde af, at forretningsføreren ikke kan træffes, kan der tages kontakt til ForsikringsMæglerGruppen – FMG, att.  Annelise Jakobsen på tlf. 2543 3911.

Ved akut eller uopsættelig skade udenfor almindelig kontortid kontaktes Gjensidige Forsikring på telefon 7010 9009. Herfra vil man sørge for kontakt til skadesbegrænsende virksomhed.

Ved skader på vandrør udenfor huset (rørbrud) kontaktes Lillerød Vandværk på tlf. 7024 4510 (vagtcentral)

 

Hvordan håndteres en anmeldt skade.

Når du anmelder skaden til forretningsføreren, bør du så vidt muligt gøre det med en e-mail til kontoret@roenneholtparken.dk, hvor du beskriver skaden og gerne vedhæfter billeder af skaden. Hvis udbedring af skaden ligger under selvrisikogrænsen, vil sagen blive behandlet af forretningsføreren. Hvis den ligger over selvrisikoen, vil forretningsføreren anmelde den til forsikringsselskabet. Herfra sendes et skadesnumret, som herefter bedes anvendt ved kommunikation omkring skaden.

Sørg for, at forretningsføreren er opdateret på al kommunikation med evt. håndværkere.

Når skaden er afsluttet, vil du modtage en opkrævning på din selvrisiko, hvilket tillige er en bekræftelse på, at skaden er afsluttet, Faktura sendes primært via E-mail, ved betaling bedes data fra fakturaen anvendt.

De nærmere regler for forsikring kan læses i foreningens vedtægter, §2, stk. 3.

Udgift til forsikring er en del af det faste varmebidrag.

Policen ligger som pdf dokument nederst på denne side. Her ligger også listen over de udestuer, som er registreret i foreningen og dermed er forsikrede.

Vi har en fælles bygningsforsikring i Gjensidige Forsikring police 3192175, hvor hver enkelt parcel har en underpolice, men hvor Grundejerforeningen står som forsikringstager på hovedpolicen. Grundejerforeningen er selvforsikrende for så vidt angår glas- og sanitetsskader. Evt. glas- og sanitetsskader skal anmeldes til forretningsføreren, jf nedenfor.

I 2022 er Grundejerforeningens selvrisiko kr. 5.186, mens grundejernes selvrisiko overfor Grundejerforeningen er kr. 1.921 kr. Ved skade som følge af skjulte rør er grundejerforeningens selvrisiko kr. 15.557 kr., mens grundejerens er kr. 3.070 kr. overfor Grundejerforeningen.

Er der tale om vandskade i forbindelse med "bløde" rør er selvrisikoen for grundejerforenigen kr. 10.371, mens grundejerens overfor Grundejerforeningen kr. 5.785 kr. Skader som følge af tærede rør under badekarret er i samme kategori som bløde rør, og de har demed også en selvrisiko på kr. 5.785. 

For at et rør forsikringsmæssigt betegnes som et skjult rør skal det være indbygget i væg, skab, skunk, gulv eller lignende. Dette er taget direkte fra betingelserne. Oversat betyder det at man skal bruge værktøj for at komme til røret. Fx vil et rør i et skab med låge, direkte ind til røret, ikke være at betragte som et skjult rør.

Selvrisikobeløbene pristalsreguleres overfor grundejeren, med samme procentregulering som policen reguleres med af forsikringsselskabet.

 

Andre bestemmelser

Branddør

Fjerner en grundejer branddøren mellem stuen og kælderen risikerer vedkommende en stærkt reduceret  eller helt bortfald af dækningen ved brand.

Udvidet boligareal i stueplan.

Hvis du har flyttet det gamle vinduesparti til yderste kant  af overdækningen på 1. sal, så er der tale om udvidet boligareal som vores forsikringsselskab tolker bestemmelserne.

I disse tilfælde bør du tegne en supplerende forsikring på det udvidede areal som udgør ca. 15 m2. Prisen for forsikringen udgør kr. 406 (2022). 

Murbier.

Forsikringen omfatter ikke dækning for angreb af murbier.

Privat lørøre, eks. "hårde hvidevarer".

Vær opmærksom på, at den fælles ejendomsforsikring ikke dækker løsøre som tilhører den enkelte grundejer.

Du bør derfor i egen interesse, sikre dig at din indboforsikring omfatter dækning af løsøre.

DOWNLOAD
Udestueregistrering
DOWNLOAD
Husforsikring police 2021